Mostné objekty na hlavnej trase diaľnice D1 v križovatke Likavka

Mostné objekty na hlavnej trase diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v križovatke Likavka


Stavba D1 Hubová – Ivachnová priamo nadväzuje na pripravovaný predchádzajúci úsek D1 Turany – Hubová v smere na Martin. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej budú obidva úseky diaľnice napojené na existujúcu cestu I/18. Trasa mostom SO 201-00 prekonáva cestu I. triedy I/18, rieku Váh a železničnú trať Košice  - Žilina, ďalej vedie severným svahom údolia Váhu ponad obec Hrboltová, kde vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať, ktorý končí pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka.

Trasa ďalej pokračuje mostom SO 210-00 ponad potok Likavka a cestu I/59, popod hrad Likavka a severným obchvatom obcí Martinček a Lisková. Následne mostom SO 216-00 prekonáva cestu III. triedy Liptovská Teplá – Lisková, opätovne zmienenú železničnú trať a rieku Váh. Potom sa nový úsek diaľnice v dĺžke 14,92 km na svojom konci plynule napojí pri obci Ivachnová na sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 smerom do Košíc.

Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zhotoviteľom je Združenie Čebrať s vedúcim členom OHLA ŽS, a.s. a členom združenia spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a.s. Práce na oporách a mostnom príslušenstve SO 210-00 a komplexnú výstavbu jeho pripojovacích rámp SO 222-00 a SO 223-00 pre združenie realizuje člen združenia VÁHOSTAV - SK. Projektantom predmetného premostenia je spoločnosť  Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Popis zrealizovanej nosnej konštrukcie mostných objektov

Križovatka Likavka zabezpečuje prepojenie diaľnice D1 s úsekom cesty I/59 Ružomberok – Dolný Kubín. Diaľnica v týchto miestach prekonáva údolie potoka Likavka mostným objektom SO 210-00 Most na D1 v km 6,465 – 7,036 nad cestou I/59. Na tento sa inými mostnými objektami napájajú dve vetvy križovatky Likavka. Mostný objekt SO 223-00 Most na vetve L-A2 križovatky Likavka v km 0,065 – 0,124  pripája na pravý most vetvu L-A2  a mostný objekt SO 222-00 Most na vetve L-B2 križovatky Likavka v km 0,087 – 0,205 pripája na ľavý most vetvu L-B2. Samotný most SO 210-00 je tvorený dvomi súbežnými mostami, ktoré sú s ohľadom na šikmé kríženie vzájomne posunuté. Most má 10 polí s rozpätiami 32,00 + 8 x 41,00 + 32,00 m a premenlivú šírku jedného mosta od 14,05 m do 15,55 m práve z dôvodu existencie pripojovacích mostných objektov SO 223-00 a SO 222-00. Nosná konštrukcia mosta má jednokomorový prierez výšky 2,40 m a bola realizovaná predchádzajúcim zhotoviteľom mosta na výsuvnej skruži.

Obr. 1: Most SO 210-00 s pripojovacími rampami SO 223-00 a SO 222-00 v križovatke Likavka v marci 2023

Most SO 223-00 má dĺžku 46,10 m a jeho výška je cca 16,00 m. Nosnú konštrukciu mosta tvorí jednopoľový predpätý monolitický trámový most, s rozpätím poľa 38,00 m a šírkou 11,65 m. Nad podperou a krajnou oporou sú priečniky hrúbky 2,00 m. Priečny rez mostovky vytvára jednokomorový nosník o výške 2,40 m. Spodná doska má šírku 4,00 m. Typická hrúbka stien prierezu je 0,45 m (pravá stena) a 0,55 m (ľavá stena), na krajných poliach mosta vo vzdialenosti 3,00 (v osi mosta) od krajných priečnikov majú steny hrúbku 0,80 m. Pilier má osemuholníkový tvar rozmerov 1,80 x 2,00 m. Priečny sklon mostovky je jednostranný 2,5 %. Horná doska má hrúbku 0,25 m (vo vzdialenosti 11,50 od čela koncového priečnika má hrúbku 0,35 m) v jej strede a vo votknutí má hrúbku 0,45 m. Spodná doska má hrúbku 0,17 m (vo vzdialenosti 11,50 od čela koncového priečnika má hrúbku 0,35 m), pri podpore je nábehovaná na 0,45 m. Na uvedených konštrukciách je použitá výstuž triedy B 500B a betón C 30/37 –  XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl0,2 Dmax 16-S4.

Predpätie nosnej konštrukcie sa zrealizovalo s použitím predpínacích jednotiek zostavených z predpínacích lán stabilizovaných φ Ls 15,7/1860. Pozdĺžna predpínacia výstuž je vytvorená z injektovaných (vnútorných) káblov. V každej stene bolo vedených 8 ks trasovaných káblov pozostávajúcich z 12-tich lán. Vedenie káblov zodpovedalo postupu výstavby mosta t. j. výstavba po poliach od podpery 2 k opore 1. Predpínacie káble mosta budovaného na pevnej skruži sa napli obojstranne a kotvili sa v koncovom priečniku objektu 223-00 a v nadpodperovom priečniku 4P mosta 210-00. Na prenos predpínacej sily z výstuže do betónu sa použili kotvy a spojky kotevného systému PROJSTAR CH, pozostávajúceho z typov delených kotiev a pevných kotevných spojok CH-12/2S, vyrábané zhotoviteľom mosta.

Nosná konštrukcia mosta sa zrealizovala na pevnej skruži. Most 223-00 musel byť vybetonovaný súčasne s etapou 11 pravého mosta 210-00 a na koncovom priečniku 1 boli predopnuté všetky káble, ktoré viedli z mosta 210-00. V jednotlivých etapách prebehla betonáž v troch záberoch, vždy na celú dĺžku etapy. V I. zábere sa zrealizovala spodná doska, v II. šikmé steny a v III. horná doska. Betonáž sa zrealizovala smerom od koncového priečnika 1 mosta 223-00 k vybudovanej konštrukcii mostu 210-00. Nosná konštrukcia je uložená na opore a podpere na dvojici hrncových ložísk. Navrhnutý je lamelový mostný záver so zníženou hlučnosťou. Most bol založený na veľkopriemerových pilótach priemeru 900 mm, s dĺžkami 15,00 m pod pilierom a 21,00 m pod oporou.

Obr. 2: Most SO 223 -  postup výstavby

Most SO 222-00 má dĺžku 123,60 m a jeho výška je cca 23,50 m. Nosnú konštrukciu mosta tvorí štvorpoľový predpätý monolitický trámový most, s rozpätím polí 24,00 + 2 x 32,00 + 24,00 m so šírkou 9,90 m. Nad podperami a krajnou oporou sú priečniky hrúbky 2,00 m. Priečny rez mostovky vytvára jednokomorový nosník o výške 2,40 m. Spodná doska má šírku 4,00 m. Typická hrúbka stien prierezu je 0,45 m, na krajných poliach mosta vo vzdialenosti 3,00 (v osi mosta) od krajných priečnikov majú steny hrúbku 0,80 m. Horná doska má hrúbku 0,25 m, v jej strede a vo votknutí má hrúbku 0,45 m. Spodná doska má hrúbku 0,17 m, pri podpore je nábehovaná na 0,45 m. Nad vnútornými podporami a krajným priečnikom je nosná konštrukcia plného komorového prierezu s priechodzím otvorom Piliere majú osemuholníkový tvar rozmerov 1,80 x 2,00 m. Nosná konštrukcia je v jednostrannom pravostrannom 2,5 % sklone, posledné cca 3,0 m v premenným jednostrannom sklone 2,50 – 2,48 %. Šírka nosnej konštrukcie na hornom povrchu je 9,90 m a na spodnom povrchu 4,00 m.

Na konci mosta sa nachádza koncový priečnik výšky 2,40 m, horný aj spodný povrch sleduje priečny spád nosnej konštrukcie. Na rubovej ploche priečnika boli vytvorené kapsy pre ukotvenie káblov pozdĺžneho predpätia. Na uvedených konštrukciách je použitá výstuž triedy B 500B a betón C 30/37 –  XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl0,2 Dmax 16-S4. Predpätie nosnej konštrukcie sa zrealizovalo s použitím predpínacích jednotiek zostavených z predpínacích lán stabilizovaných φ Ls 15,7/1860. Pozdĺžna predpínacia výstuž pozostávala z injektovaných (vnútorných) káblov. V každej stene bolo vedených 6 ks trasovaných káblov pozostávajúcich z 12-tich lán. Vedenie káblov zodpovedalo postupu výstavby mosta, t. j. výstavba po poliach od podpory 5 k opore 1. Predpínacie káble mosta budovaného na pevnej skruži napínali  jednostranne a kotvili v škárach medzi jednotlivými etapami betonáže. V každej pracovnej škáre sa kotvili všetky káble. Káble prvej etapy, ktoré vedené z mostného objektu 210-00 sa napli obojstranne – v pracovnej škáre mosta 222-00 a v nadpodperovom priečniku 5L mosta 210-00. Na prenos predpínacej sily z výstuže do betónu sa použili kotvy a spojky kotevného systému PROJSTAR CH, pozostávajúceho z typov delených kotiev a pevných kotevných spojok CH-12/2S, vyrábané zhotoviteľom mosta. Nosná konštrukcia mosta bola budovaná na pevnej skruži.

Obr. 3: Most SO 222-00 - podperná skruž a debnenie II. etapy

Prvá etapa výstavby mosta 222-00 dĺžky 31,750 m musela byť vybetónovaná súčasne s etapou 11 ľavého mosta 210-00 a bola v nej predopnutá polovica káblov vedúca z mosta 210-00. V druhej etape dĺžky 34,00 m sa predopli ostatné káble z mosta 210-00. Poslednou etapou bola etapa 3 s dobetónovaním poslednej časti mosta aj s koncovým priečnikom. Každá etapa bola budovaná s previsnutým koncom. Postupovalo sa proti smeru staničenia, teda od opory 5 k opore 1. V jednotlivých etapách prebehla betonáž v troch záberoch  na celú dĺžku etapy. V I. zábere sa zrealizovala spodná doska, v II. šikmé steny a v III. horná doska. Betonáž každej etapy bola realizovaná smerom od previslého konca konzoly k vybudovanej konštrukcii z predchádzajúcej etapy. Nosná konštrukcia je uložená na opore a podperách na dvojici hrncových ložísk. Navrhnutý je lamelový mostný záver so zníženou hlučnosťou. Most bol založený na veľkopriemerových pilótach priemeru 900 mm, s dĺžkami pod piliermi 9,00 až 18,00 m a pod oporou dĺžky 20,00 m.

Obr. 4: Most SO 222-00 -  postup výstavby

Ostatné práce

Ochrana proti prepätiu na moste bola zrealizovaná na obidvoch mostoch SO 223-00 a SO 222-00 pomocou drôtu FeZn d=10mm. Drôt bol zvedený cez piliere a oporu  do základu a vodivo prepojený s výstužou pilóty. Bude napojený aj na príslušenstvo na moste (zvodidlá a zábradlie). Po dobudovaní nosnej konštrukcie mostov SO 223-00 a SO 222-00 pokračujú práce na mostnom zvršku všetkých troch mostov. Na pravej strane mostov SO 223-00 a SO 222-00 sú toho času zrealizované monolitické chodníkové rímsy v šírke 1,5 m a na ľavej strane mostov v šírke 0,8 m. Bol použitý betón C 35/45 – XC4, XD3, XF4 (SK) – Cl 0,2; Dmax 16, S4.  Horný povrch ríms má spád 4% smerom do vozovky, upravený striážou. Výška obrubníka je 0,15 m nad vozovkou. Izoláciami pod rímsami bola zrealizovaná dvomi vrstvami asfaltových izolačných pásov AIP hr. 5 mm s pečatiacou epoxidovou vrstvou. Realizácia izolácie a ríms pokračuje tiež na moste SO 210-00. Po zaizolovaní mostovky medzi rímsami AIP hr. 5 mm s pečatiacou epoxidovou vrstvou sa zrealizujú asfaltobetónové vrstvy vozovky v skladbe: ochranná vrstva AC 11 obrus PMB 45/80-75 v hr. 45 mm, spojovací asfaltový postrek modifikovaný min. 0,5 kg/m2 PS a obrusná vrstva SMA 11 PMB 45/80-75 hr. 40 mm. Osadia sa zábradlia a zvodidlá predpísanej triedy zadržania, v mieste chodníkovej rímsy SO 210-00 tiež protihlukové steny.

Káble informačného systému diaľnice budú vedené v mostnej komore SO 210-00. Na záver sa zrealizujú úpravy pod mostami. Svahy zemného telesa pod mostom pred oporami a svahové kužele sa vydláždia v hr. 250 mm kameňom do betónu. Spevnenie svahov bude v päte svahu ukončené betónovým prahom. Spevnenie svahových kužeľov bude ukončené vo zvislej rovine prechádzajúcej koncom krídla opory. Ostatné plochy pod mostom zahumusované a zatrávnené. Pri oporách sa zrealizujú revízne schodiská z prefabrikovaných stupňov, kladenými do betónu. Ukončenie všetkých troch zmieňovaných mostných objektov sa predpokladá v roku 2023.

Záver

Pôvodný zámer v projektovej dokumentácii predpokladal, že pripojovacie rampy budú tvorené samostatnými mostami s dilatačnými škárami situovanými medzi hlavnými mostami a rampami. Po spoločnom prerokovaní účastníkmi výstavby bol však prijatý návrh, pri ktorom obidve rampy spojito nadväzujú na hlavné diaľničné mosty SO 210-00. Podarilo sa tak odstrániť dilatačné závery náročné na údržbu a zjednodušila sa spodná stavba. Projektant mosta tiež zároveň projekčne vyriešil možnosť  postupnej realizácie mosta SO 210-00 technológiou výsuvnej skruže po poliach s previsnutou konzolou a nezávislej realizácie pripojovacích rámp na podpernej skruži po dokončení nosnej konštrukcie SO 210-00. Tento návrh umožnil združeniu využiť výhody realizácie hlavného mostného objektu technológiou výsuvnej skruže a etapizáciu realizácie prípojných vetiev, ale tiež významnou mierou prispel k zníženiu rozsahu údržby mosta z pohľadu jeho budúcej prevádzky. V neposlednom rade tiež projektové riešenie spojitého napojenia rámp na hlavný mostný objekt umožnilo navrhnúť a zrealizovať konštrukčne čistý mostný objekt, esteticky a prirodzene vsadený do prírodného prostredia prekonávaného údolia potoka Likavka.

Autor: Ing. Mojmír Štefanec

Zdroje:
[1] VÁHOSTAV - SK, a.s.
[2] Združenie Čebrať
[3] Dokumentácia realizácie stavby
[4] Technologický predpis výstavby nosnej konštrukcie SO 222-00 a SO 223-00
[5] Dálniční most přes potok Likavka u Ružomberku, autori Libor Hrdina – Peter Kocourek – Jiří Stráský – Petr Novotný – Richard Púček, Zborník prednášok z konferencie fib pri príležitosti 6. fib kongresu – Oslo, 2022
[6] www.ndsas.sk

Obr. 5: Pohľad zospodu na zrealizovanú nosnú konštrukciu premostenia – vpravo vpredu pripojenie SO 222-00, v strede dva mosty SO 210-00, vzadu vľavo pripojenie SO 223-00

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: