Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK prostredníctvom vlastných výrobných stredísk a v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami realizujeme zložité a vysoko technicky náročné projekty s využitím nových technológií.

Spoločnosť bola založená v roku 1992 pod obchodným menom Prvá slovenská tunelárska, a. s. so zameraním na realizovanie podzemných stavieb - tunelov. Následne v roku 2001 bolo jej obchodné meno zmenené na VÁHOSTAV - SK, a. s. a bol vykonaný vklad časti podniku zo spoločnosti Váhostav a. s.

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK sa vďaka dosiahnutým výsledkom zaraďuje medzi najvýznamnejšie stavebné spoločnosti v Slovenskej republike. Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je realizácia stavebných projektov, najmä výstavba ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. Zároveň sa sústreďujeme na výstavbu priemyselných komplexov, vytváranie infraštruktúry parkov, environmentálne a vodohospodárske stavby. Stavby realizujeme na celom území Slovenska a rozvinuté aktivity máme tiež v zahraničí.

VÁHOSTAV - SK má podiely v 5tich spoločnostiach, ktoré svojim zameraním pokrývajú oblasť špeciálneho zakladania stavieb, výrobu a pokládku živičných zmesí, výrobu transportbetónu a prefabrikátov, ťažbu a spracovanie drveného kameniva, skúšobníctvo v oblasti stavebnej výroby a služby v oblasti nákladnej dopravy a zemných strojov.

Chceme uplatňovať zásady udržateľného rozvoja, ktorý sa dotýka hospodárskych, spoločenských a environmentálnych otázok a princípy ktorého sú zakotvené v obchodnej stratégii a v našich každodenných rozhodnutiach a aktivitách. Tomuto poslaniu sme podriadili aj náš systém integrovaného manažérstva zavedený v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1221/2009.

Prostredníctvom vlastných výrobných stredísk a v spolupráci s našimi dcérskymi spoločnosťami staviame zložité a vysoko technicky náročné projekty. Vo vodohospodárskom segmente realizujeme výstavbu priehrad a hrádzí, vodných elektrární, protipovodňových ochrán a poldrov, čističiek odpadových vôd, kanalizácií, úpravu a prekládku vodných tokov. V spolupráci s overenými a spoľahlivými partnermi realizujeme aj stavby na kľúč. Zameriavame sa na širší sortiment stavieb polyfunkčných objektov, logistických a obchodných centier, výrobných hál, občianskej vybavenosti a bytových domov.

V oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva sa zameriavame na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, cestných komunikácií, mostov, tunelov, železničných tratí, lesných požiarnych ciest a inžinierskych sietí. Pri výstavbe mostov využívame technológiu letmej betonáže, pevnej skruže, výsuvnej skruže a prefabrikovaných nosníkov. Na kotvenie predpínacej výstuže je používaný certifikovaný kotevný systém PROJSTAR CH, výrobu ktorého zabezpečuje stredisko oceľových konštrukcií.

Prostredníctvom činnosti strediska štrkovní a lomov zároveň realizujeme:

 • výrobu frakcií kameniva do betónov, nestmelených a stmelených zmesí, asfaltových zmesí
 • drvenie stavebnej sutiny, betónov a železobetónov (mobilné drviace zariadenie)
 • výrobu hydraulicky stmelených a nestmelených zmesí (kontinuálna betonáreň)
 • 2014Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad
 • 2013Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
  Polyfunkčný objekt Skybox - Pajštúnska
 • 2012Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie
  Malá vodná elektráreň, Dobrohošť
 • 2011Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  Bratislava - protipovodňová ochrana
 • 2009Cena ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR
  Diaľnica D3, úsek Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)
 • 2009Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
  Diaľnica D3, úsek Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: