Stavba „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ v druhom roku výstavby

Stavba „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ v druhom roku výstavby

Základné údaje a cieľ stavby

Modernizácia trate je súčasťou globálneho prepojenia paneurópskeho železničného koridoru IV. V rámci hlavnej siete TEN-T Core, patrí medzi trate zaradené do dohôd AGC a AGTC (trasa č. E52 a C-E52) a zároveň je súčasťou prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu. Predmetná železničná trať je súčasťou trate č. 126A Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ. Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava (ŽSR) a zhotoviteľom je taliansko-slovenské Združenie „JV ICM – VÁHOSTAV - SK“. Vedúcim členom združenia je spoločnosť ICM S.p.A Vicenza a druhým členom je spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s. Bratislava. Projektové a inžinierske činnosti vykonáva združenie firiem pod vedením REMING CONSULT a.s. Bratislava s členmi MORAVIA CONSULT Olomouc a TRANSGEO Sofia. Stavba je financovaná z európskych zdrojov – z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) v rámci dvoch programovacích období - zo súčasného obdobia 2014 – 2020 a z obdobia 2021 – 2027. Zmluva sa riadi zmluvnými podmienkami „Naprojektuj a postav“ YELLOW FIDIC, prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC).

Obr. 1: Medzinárodné koridory na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Cieľom modernizácie je zjednotenie predmetného úseku trate so železničným systémom v Európskej únii, harmonizácia kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc. Modernizácia trate spočíva v skvalitnení jej technických parametrov prostredníctvom zvýšenia jej technickej vybavenosti integráciou moderných a progresívnych prvkov so súbežnou inováciou zabezpečovacích systémov a systémov riadenia dopravy. Ide o zmodernizovanie predmetného traťového úseku na zvýšenie traťovej rýchlosti až do 200 km /h s miestnymi obmedzeniami, skrátenie jazdných časov, redukciu hluku a zabezpečenie bezbariérovosti staníc a nástupíšť. Modernizácia sa pripravuje pre zmiešanú dopravu, to znamená pre železničnú osobnú aj nákladnú dopravu.

Členenie stavby

Stavba je rozdelená na dve základné časti A a B, ktoré obsahujú ďalšie ucelené časti stavby (UČS). Prvá časť stavby (A) s názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ obsahuje spolu 2 úseky, 7 UČS a obsahuje 487 stavebných objektov (SO) a 137 prevádzkových súborov (PS), čo je spolu 624 SO a PS. Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy na 31,096 km železničnej trate, vrátane komplexnej rekonštrukcie železničných staníc Zohor a Malacky, a zastávok Devínske Jazero, Plavecký Štvrtok a Brodské. Druhá časť stavby (B) s názvom „ŽSR, Implementácia ERMTS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ obsahuje spolu 3 úseky, 8 UČS a obsahuje 45 SO a 45 PS, čo je spolu 90 SO a PS. Realizačne zahŕňa stavebné a technologické úpravy súvisiace s implementáciou ERMTS na 73,516 km železničnej trate. Spolu je na obidvoch častiach stavby (A) a (B) 532 SO a 182 PS, čo je spolu 714 SO a PS.

Obr. 2: Schéma úseku železničnej trate Bratislava Devínska nová Ves – Kúty – št. hranica SR/ČR

Aktuálny stav v inžinierskej a projektovej činnosti

Stavba sa nachádza na území dvoch krajov, Bratislavského a Trnavského. Zasahuje štyri okresy a pretína 19 katastrálnych území. Z tohto pohľadu sa jedná o mimoriadne zložitú stavbu z hľadiska výkonu inžinierskej činnosti, majetkovoprávneho vysporiadania a komunikácie s miestnymi samosprávami, dotknutými tretími stranami a orgánmi štátnej správy. Tento náročný a zdĺhavý proces intenzívne prebieha prakticky od 09/2020, kedy nadobudla účinnosť Zmluva o dielo medzi Objednávateľom ŽSR a realizujúcim Združením. Po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie Objednávateľom, boli na obidve časti stavby (A) a (B) v období od 06-07/2021 podané žiadosti o vydanie územného rozhodnutia (ÚR). Na základe tejto aktivity Združenie disponuje právoplatným územným rozhodnutím pre časť stavby A.2.2 (UČS 10) Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,09 – 71,6) a pre A.2.1.1 (UČS 11) Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750). Pre časť stavby A.2.1.2 (UČS12) Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900) platí územné rozhodnutie vydané v roku 2004. V rámci tejto UČS vznikla aj zdanlivo kuriózna situácia. Mostný objekt s oficiálnym názvom „SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386)“ je situovaný v medzistaničnom úseku a prevádza 2 koľaje cez rieku Moravu, ktorá tvorí hranicu medzi Českou republikou (ČR) a Slovenskou republikou (SR), takže jednu oporu má na území SR a druhú na území ČR. To samozrejme predpokladá stavebné konanie na území ČR, v súlade s legislatívou ČR. Takže napríklad Združenie získalo povolenie na odstránenie stavby pôvodného mosta na „ územnú polovicu“ existujúceho mosta v SR, ale búrať most je technologicky možné začať až po vydaní povolenia v ČR, ktoré sa očakáva v 03/2022. Most je pritom na kritickej ceste harmonogramu stavby. Pre urýchlenie začiatku realizácie sú podané žiadosti o výrubové povolenia pre časti stavby A.2.2 (UČS 10), A.2.1.1 (UČS 11) a A.2.1.2 (UČS 12). Žiaľ neúmerne sa predlžujú termíny na vydanie ÚR pre časť stavby A1, hlavne UČS 03 a UČS 04 (traťový úsek Zohor až Malacky železničná stanica). Pre UČS 01 a UČS 02 (traťový úsek Devínska Nová Ves až Zohor železničná stanica) je ÚR vydané ku dňu 26.01.2022 a čaká sa na nadobudnutie právoplatnosti. Po zapracovaní pripomienok z právoplatného ÚR, čo platí pre všetky časti stavby, bude požiadané o vydanie stavebného povolenia, aby mohla začať v plnom nasadení fyzická realizácia prác.

Obr. 3: Priečny rez mostného objektu SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386)

Obr. 4: Pohľad zo slovenskej strany na existujúci železničný most v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) v mieste budúceho nového mostného objektu SO 12-33-04

Záver

Ako je uvedené vyššie, Združenie v úzkej súčinnosti s Objednávateľom, projektantom a dotknutými stranami intenzívne a zodpovedne vykonáva inžiniersku a projektovú činnosť na tejto dôležitej železničnej stavbe s celkovou dĺžkou modernizovanej trasy 73,516 km, ktorá zahŕňa objektovú skladbu sumárne 714 SO a PS. V prípade, že sa nevyskytnú komplikácie spôsobené tretími stranami pri získavaní právoplatných stavebných povolení, terajšie tempo prípravy stavby dáva dobrý základný predpoklad na splnenie termínu ukončenia realizácie stavby koncom roku 2023.

Autori: Ing. Mojmír Štefanec, Ing. Milan Kubala, Ing. Roman Skácel

Zdroje:
[1] VÁHOSTAV - SK, a.s.
[2] Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby
[3] www.zsr.sk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: