Ekodukt D3 Zelený most Svrčinovec – ďalšia ekologická stavba realizovaná pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV-SK

Ekodukt D3 Zelený most Svrčinovec – ďalšia ekologická stavba realizovaná pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV - SK

Potreba vybudovania ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu stavby Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver, čo malo za následok jeho zúženie. Túto potrebu potvrdilo aj Primerané posúdenie vplyvov stavby na územie sústavy Natura 2000 spracované na predmetné územie, ktoré navrhlo vzniknutý zásah riešiť vybudovaním systému ekoduktov v minimálnej prechodnej šírke 80 m. Cieľom projektu „D3 Zelený most Svrčinovec“ je zabezpečenie a zachovanie nadregionálneho terestrického biokoridoru pre veľké šelmy (medveď, rys, vlk) a ostatnú zver, lokalizovanú pri obci Svrčinovec. Stavba je rozdelená na dve časti – ekodukt nad cestou I/11 a ponad Šlahorov potok (časť A) a ekodukt nad medzinárodnou železničnou traťou v správe ŽSR (časť B).

Objednávateľom stavby „D3 Zelený most Svrčinovec“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zhotoviteľom stavby je združenie „Zelený most Svrčinovec“, s vedúcim členom spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a.s. a druhým členom spoločnosťou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o. Stavba sa riadi Zmluvnými podmienkami FIDIC ,,Žltá kniha“ pre diela projektované Zhotoviteľom. Projektovú a inžiniersku činnosť pre združenie zabezpečuje spoločnosť SHP SK, s.r.o. a činnosť spojenú so životným prostredím spoločnosť HBH Projekt, spol. s r.o., organizačná zložka Slovensko. Súťaž o zhotoviteľa stavby bola vypísaná v 11/2020, ponuku odovzdalo v 02/2021 šesť uchádzačov. Vyhodnocovacím kritériom súťaže nebola len najnižšia celková cena, ale aj kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku, obmedzenie prevádzky, doba výstavby či doba vypracovania projektovej dokumentácie. Aj v dôsledku revíznych postupov zo strany neúspešného uchádzača, ktoré ako neopodstatnené vyhodnotil Objednávateľ aj Úrad pre verejné obstarávanie, bola zmluva s víťazným združením podpísaná až v 05/2022. Následne Objednávateľ určil Dátum začatia prác 1. jún 2022 a víťazné združenie mohlo aktívne rozbehnúť projektovú a inžiniersku činnosť, ktorej trvanie je v zmysle zmluvy 10 mesiacov, vrátane vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej dokumentácie a zabezpečenia stavebného povolenia. Samotná výstavba bude trvať 5 mesiacov, celková lehota výstavby je 450 dní, čo predstavuje 15 mesiacov. Akceptovaná zmluvná hodnota stavby je 13 595 762,37 EUR bez DPH. Predmet zákazky bude financovaný z EÚ zdrojov a zo štátneho rozpočtu. Výstavba ekoduktu bola podmienkou pre schválenie nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bola by Slovenská republika povinná vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 miliónov EUR, ktorý bol poskytnutý na výstavbu diaľnice D3 z Čadce až po Skalité a ktoré sú už toho času sprevádzkované a slúžia širokej verejnosti.

Technické riešenie stavby

Stavbu časť A tvoria dva dominantné mostné objekty, vedené ponad cestu I/11 a ponad Šlahorov potok (nachádza sa V. stupni ochrany) a súvisiacimi vyvolanými úpravami. V rámci prípravy územia bude nutné realizovať asanáciu domu a súvisiacich drobných objektov, vrátane zrušenia prívodu silového vedenia NN k tomuto objektu a zriadenia zariadenia staveniska a prístupových komunikácií. Z vyvolaných investícií sa bude realizovať preložka koryta Šlahorovho potoka, vrátane obslužnej komunikácie pre správcu toku a preložky existujúcich sietí technickej infraštruktúry – vodovodu, plynovodu, silového vedenia VN, telekomunikačných vedení a informačného systému diaľnice D3, kde dôjde k presunu stožiara s kamerou a premenlivej dopravnej značky. Po presypaní mostov sa zrealizuje nepriehľadné oplotenie a vysadí sa ochranná a navádzacia zeleň. Objektová skladba pozostáva z 21 stavebných objektov. Obidva mostné objekty sú tvorené rovnakou samostatnou konštrukciou, ktorá prevádza priestor šírky 80,0 m umožňujúci migráciu zveri cez existujúcu cestu I/11 a Šlahorov potok, s priamym napojením na Nadchod pre zver ŽSR. Mosty sú budované ako novostavby. Celková šírka každého mosta je 120,0 m, rozpätie mostov je 20,80 m. Konštrukciu mostov tvorí v zmysle súťažného technického riešenia združenia klenbová oblúková presypaná konštrukcia o jednom poli z prefabrikovaných železobetónových dielcov (spolu 272 dielcov pre obe klenby). Klenba (40 ks) je uložená na dvoch stenových prvkoch (80 ks) na sucho, prostredníctvom špeciálne formovaného kĺbového spoja. Na začiatku a na konci mosta sa nachádzajú krídlové steny premenlivej výšky (8 ks + 8 ks = 16 ks) V päte je oblúk votknutý do monolitického železobetónového základového pásu. Po zmontovaní klenby sa táto zaizoluje a požadovaným spôsobom presype v zmysle technologického predpisu výrobcu klenby. Okrem presne klasifikovaných druhov násypu nevyhnutných pre drenážnu funkciu a interakciu násypu a klenby (min. 600 mm od povrchu klenby) sa celkové teleso presypanej konštrukcie bude realizovať z materiálu vhodného do násypu, ktorého majiteľom je Objednávateľ. Tento materiál je skladovaný na dočasnej skládke v Čadci a pochádza z výstavby úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Použitie tohto násypového materiálu bolo podmienkou súťaže.


Obr. 1: Vizualizácia časti A stavby Zelený most Svrčinovec

Stavbu časť B tvorí dominantný mostný objekt ponad medzinárodnú železničnú trať v úseku Čadca – štátna hranica ČR/SR. Súčasťou nadchodu, resp. ekoduktu nad ŽSR je aj navádzacie oplotenie pre zver, ktoré tvorí bariéru pre migrujúcu zver a zároveň ju navádza k umelo vytvorenému prechodu ponad trať. Súčasťou stavby je tiež stabilizácia aktívneho zosuvu, ukoľajnenie oceľových konštrukcií pre stavbu ŽSR a modernizácia trakčného vedenia, ktoré bude v dotknutom úseku zdemontované a nahradené novým. Z vyvolaných investícií sa zrealizujú preložky slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov ŽSR. Po presypaní mostov sa v priestore nad železničnou traťou zrealizuje nepriehľadné oplotenie a vysadí sa ochranná a navádzacia zeleň. Objektová skladba pozostáva zo 6 stavebných objektov. Most je budovaný ako novostavba. Voľná šírka mosta je 80,0 m, jeho rozpätie je 19,5 m. Konštrukciu mosta tvorí v zmysle súťažného technického riešenia združenia klenbová oblúková presypaná konštrukcia o jednom poli z prefabrikovaných železobetónových dielcov (spolu 136 dielcov). Po zmontovaní klenby sa zrealizujú ostatné práce obdobne ako pre časť A.


Obr. 2: Vizualizácia časti B stavby Zelený most Svrčinovec

Realizácia stavby

Od dátumu začatia prác v zmysle zmluvných podmienok (1. júna 2022) bola stavba od začatá. Združenie spoločne s projektantom vykonalo bezodkladne nevyhnutnú projektovú a inžiniersku činnosť, ktorej výsledkom je splnenie dvoch zmluvných míľnikov stavby, čo predstavovalo od termínu začatia prác na odsúhlasenie stavebnotechnickému dozorovi pripraviť a predložiť do 45 dní koncept Dokumentáciu pre stavebné povolenie a zabezpečiť a predložiť do 150 dní podklady k stavebnému povoleniu. Súbežne s týmito povinnosťami združenie spoločne s projektantom aktívne pripravuje podklady pre BIM (angl. Building Information Modelling, v priamom preklade Modelovanie Informácií o Stavbe), čo je možné definovať ako informačný model stavby počas jej životného cyklu. Je to z toho dôvodu, lebo stavba D3 Zelený most Svrčinovec sa v súlade s podmienkami súťaže a zmluvy o dielo, komplet pripravuje, projektuje a bude realizovať v režime BIM ako pilotný projekt stavby dopravnej infraštruktúry v podmienkach Objednávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti. V neposlednom rade z úrovne združenia prebieha intenzívna komunikácia a koordinácia zo súbežne realizovanou stavbou v gescii ŽSR, a to modernizácie železničnej trate v úseku Čadca – hranice SR/ČR, ktorá priamo ovplyvňuje výstavbu časti B ekoduktu. Hladkému a konštruktívnemu priebehu prípravy alebo budúcej súbežnej realizácie obidvoch stavieb určite napomáha fakt, že spoločnosť VÁHOSTAV - SK je súčasťou obidvoch realizujúcich združení. Zdarný priebeh realizácie stavby ekoduktu v budúcom roku môže skomplikovať, okrem prípadných prieťahov v stavebnom konaní, ešte problém s presťahovaním obyvateľov asanovaných budov z priestoru stavby, čo Objednávateľ spoločne s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy dlhodobo intenzívne rieši. Združenie verí, že sa riešenie nájde a stavbu bude môcť ako zodpovedný zhotoviteľ zrealizovať riadne a včas.

Autori: Ing. Mojmír Štefanec, Ing. Zuzana Valúchová

Zdroje:
[1]  Koncept dokumentácie k stavebnému konaniu
[2]  VÁHOSTAV - SK, a.s.
[3]  www.ndsas.sk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: