Aktuality

Aktuality

Most nad riekou Torysa, traťou ŽSR a cestou I/68

Mostný objekt sa nachádza na budovanom úseku rýchlostnej cesty R4 severný obchvat Prešova. Uvedený mostný objekt preklenuje údolie tvorené tromi prekážkami. Vzhľadom na jeho dĺžku a charakter prekážok sa pri realizácii uplatnili dve technológie výstavby mostov.

Klenbové mosty na R4 pri Prešove

Na predmetnej stavbe je v rámci realizácie mimoúrovňovej križovatky Dúbrava potrebné previesť výjazdové a nájazdové vetvy z/na rýchlostnú cestu, ktoré prekonávajú prekážku v mieste novej preložky potoka Dzikov. K tomuto účelu slúžia tri presypané klenbové monolitické železobetónové mosty s rozpätím do 26 m.

Most na diaľnici D1 pri Hubovej

Most zabezpečuje mimoúrovňové križovanie diaľnice D1 so štátnou cestou I/18, riekou Váh, železničnou traťou a preložkou cesty III/01898. V priebehu výstavby bol identifikovaný potencionálny zosun, preto došlo k predĺženiu nosnej konštrukcie o ďalší dilatačný celok. Pri výstavbe sa využila technológia letmej betonáže a betonáže na podpernej skruži.

strana 6 / 7

...  6 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: