Aktuality

Aktuality

Klenbové mosty na R4 pri Prešove

Na predmetnej stavbe je v rámci realizácie mimoúrovňovej križovatky Dúbrava potrebné previesť výjazdové a nájazdové vetvy z/na rýchlostnú cestu, ktoré prekonávajú prekážku v mieste novej preložky potoka Dzikov. K tomuto účelu slúžia tri presypané klenbové monolitické železobetónové mosty s rozpätím do 26 m.

Most na diaľnici D1 pri Hubovej

Most zabezpečuje mimoúrovňové križovanie diaľnice D1 so štátnou cestou I/18, riekou Váh, železničnou traťou a preložkou cesty III/01898. V priebehu výstavby bol identifikovaný potencionálny zosun, preto došlo k predĺženiu nosnej konštrukcie o ďalší dilatačný celok. Pri výstavbe sa využila technológia letmej betonáže a betonáže na podpernej skruži.

Druhý rok výstavby železnice

Modernizácia trate je súčasťou globálneho prepojenia paneurópskeho železničného koridoru IV. V rámci hlavnej siete TEN-T Core, patrí medzi trate zaradené do dohôd AGC a AGTC (trasa č. E52 a C-E52) a zároveň je súčasťou prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez Bratislavu.

strana 4 / 4

 4 

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: