VÁHOSTAV - SK získal ocenenie Vodohospodářská stavba roka

Získali sme ocenenie Vodohospodářská stavba roku 2022

Na stretnutí vodohospodárov pri príležitosti Svetového dňa vody konaného 22.03.2022 v Kongresovom centre v Prahe boli odovzdávané ocenenia Vodohospodářská stavba roku 2022. Túto súťaž pod záštitou ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., v spolupráci so Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK sa do súťaže prihlásila so stavbou „Morava, Olomouc zvýšení kapacity koryta, etapa II. B“, ktorú sme realizovali v spolupráci s partnermi SILNICE GROUP a INSTA CZ. Stavba získala ocenenie Vodohospodářská stavba roku 2022 v kategórii „Stavby slúžiace k umelému vzdúvaniu, zadržovaniu a usmerňovaniu povrchových vôd, ochrane pred škodlivými účinkami vôd, úprave vodných pomerov alebo k iným účelom sledovaných zákonom o vodách“ a v podkategórii „Stavby o investičných nákladoch nad 50 mil. Kč“.

Tohto slávnostného odovzdávania za účasti predstaviteľov štátnej správy a ďalších významných hostí sa za spoločnosť VÁHOSTAV - SK zúčastnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JUDr. Jiří Skuhra, ktorý prevzal i pamätnú plaketu.

Základné informácie o stavbe

II. B etapa je časť protipovodňovej ochrany mesta Olomouc, ktorá nadväzuje na dokončenú I. a II. etapu. Účelom bolo zvýšenie kapacity koryta Moravy v centrálnej časti mesta.

V rámci II. B etapy bol upravený a rozšírený pravý i ľavý breh rieky. Boli doplnené hrádze a nábrežne múriky i rozšírené nábrežie. V priestore ľavého brehu nad mostom Kozmonautov boli vybudovane protipovodňové steny v kombinácii so zvýšeným terénom, ktorý vymedzuje nový park na ulici Kavaleristov. Na konci stavba prechádza znovu do protipovodňovej steny vedúcej okolo ZUŠ Žerotín až k sútoku s Bystřicou. Ľavobrežná terasa nového nábrežia začína pri areály kasárni 9. mája a pokračuje až do konca stavby, t. j. nad most na ulici Komenského. Celková dĺžka všetkých stien a hrádzí vybudovaných v rámci tejto etapy je 2 438 metrov.

Medzi mostami na ulici Komenského a na Masarykovej triede vznikli nové znížené terasy. Pravobrežná terasa je vydláždená kamennou dlažbou a je tak novo prístupná pre verejnosť. Pôvodné mosty v uliciach Masaryková a Komenského boli nahradené novými. Súčasťou stavby boli tiež dve križovatky na ulici Komenského. Prebehlo i preloženie električkovej trate a inžinierskych sieti.

Autor: RNDr. Marek Varga

Foto: František Petrák

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: