Prvý rok výstavby kanalizácie v aglomerácii Chrenovec - Brusno

Prvý rok výstavby kanalizácie v aglomerácii Chrenovec - Brusno

Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Chrenovec - Brusno v Handlovskej doline v okrese Prievidza, ktorú tvoria obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Lipník a Veľká Čausa. V obciach sa vybuduje splašková kanalizácia. Odpadové vody sa odvedú spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do ČOV Prievidza, zrealizuje sa tiež kompletne stavebná a technologická časť 12 čerpacích staníc. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd bude 3 695 EO. Objednávateľom stavby je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a zhotoviteľom je združenie „VHS – Adifex – Hastra – Chrenovec-Brusno – kanalizácia“ pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. Predmetom zmluvy je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti, ktoré pre združenie vykonáva spoločnosť HYCOPROJEKT, a.s. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť v septembri 2021, cena stavby je 16 500 000,00 EUR bez DPH, termín ukončenia je 30.09.2023. Stavba je spolufinancovaná Európskou úniou z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vybudovaním tejto stavby dôjde k skvalitneniu životného prostredia v oblasti povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.

Technické riešenie stavby

Odkanalizovanie obcí je riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Vybuduje sa kanalizačné potrubie v celkovej dĺžke 34 141 m, z toho dĺžka gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 je 26 453 m a dĺžka výtlačných potrubí HDPE je 7 688 m. Projektovaných je 1 420 ks kanalizačných odbočení. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV je navrhnuté vybudovať spolu 12 kruhových čerpacích staníc (ČS). Z toho 11 ks sa zrealizuje v prevedení PE-HD so separáciou tuhých látok a 1 ks z prefabrikovaných skruží DN 2500. Čerpacie stanice sú vybavené zariadeniami na automatický systém riadenia, pričom v každej ČS sú 2 ks čerpadiel – jedno pracovné a jedno ako rezerva, ktoré sa v prevádzke budú striedať. Prevádzka čerpacích staníc bude automatická so signalizáciou do centrálneho dispečingu v závislosti na výške hladiny vody. Z dôvodu merania prietoku splaškových vôd bude v každej čerpacej stanici osadený prietokomer. Za obcou Ráztočno a Jalovec bude osadený merný žľab v revíznej šachte DN 1000. V obciach sú trasy navrhovaných kanalizačných potrubí vedené aj s ohľadom na existujúce podzemné vedenia, pokiaľ je možné tak v krajnici miestnych komunikácii pri obojstrannej zástavbe rodinnými domami. Trasy výtlačných potrubí sú navrhnuté tak, aby v prípade potreby bol k nim umožnený bezproblémový prístup. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch jednotlivých obcí. V ich extraviláne je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza.

Obec Ráztočno

Odpadové vody sú rozdelené. Časť obce privádza odpadové vody do čerpacej stanice ČS4-RA a Stoka „A“ Ráztočno bude odvádzaná do obce Jalovec. V obci sú navrhnuté 4 čerpacie stanice PEHD – DN 2000. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 7 237,76 m, a výtlačného potrubia 598,59 m.

Obec Jalovec

Odpadové vody budú gravitačne bez čerpacej stanice odvedené do obce Chrenovec - Brusno. Celková dĺžka kanalizácie je 4 326,04 m.

Obec Chrenovec - Brusno

Stoková sieť je rozdelená na dve časti. Z časti Chrenovec budú odpadové vody odvádzané gravitačne do čerpacej stanice ČS1-CH-B, odkiaľ budú výtlačným potrubím odvedené smerom do obce Lipník. Z časti Brusno budú odpadové vody odvádzané gravitačne do jednotlivých čerpacích staníc podľa výškových pomerov a následne gravitačne do Veľkej Čausy. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 9 755 m, výtlačného potrubia 576,22 m a počet čerpacích staníc PEHD DN 2000 je 4 ks.

Obec Lipník

V obci Lipník sú odpadové vody odvádzané gravitačnou stokovou sieťou. Na prekonanie výškových rozdielov sú v obci Lipník navrhnuté dve čerpacie stanice, s označením ČS1-L a ČS2-L. Do ČS1-L je zaústená aj obec Chrenovec - Brusno, časť Chrenovec. Čerpacia stanica ČS2-L je koncová a z nej budú splaškové vody odvedené výtlačným potrubím HDPE DN110x6,6 mm, do mesta Prievidza spoločným výtlačným potrubím HDPE d225, ktoré je zahrnuté v obci Veľká Čausa. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 2 777,96 m, a výtlačného potrubia 897,10 m. Počet čerpacích staníc PEHD DN 2000 je 2 ks.

Obec Veľká Čausa

V obci sú navrhnuté dve čerpacie stanice. Odpadové vody sú odvádzané gravitačnou stokovou sieťou. Na prekonanie výškových rozdielov je navrhnutá čerpacia stanica ČS1-VC. Do čerpacej stanice ČS2-VC sú zaústené aj obce Chrenovec - Brusno, Jalovec, Ráztočno. ČS2-VC je koncová a z nej budú splaškové vody odvedené výtlačným potrubím HDPE d225x13,4 mm do mesta Prievidza. Súčasťou výtlačného potrubia je aj armatúrová prefabrikovaná šachta pri spojení výtlakov z obce Lipník a Veľkej Čausy. Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie je 2 356,27 m, výtlačného potrubia 5 614,34 m a v obci sú dve čerpacie stanice – PEHD DN 2000 a betónová DN 2500. Počas výstavby kanalizácie v obciach a príslušných výtlačných potrubí budú dotknuté ochranné pásma inžinierskych vedení: vodovod, plynovod, elektrické a telekomunikačné káble, elektrické a telekomunikačné vzdušné vedenia.

Realizácia stavby

Po podpise Zmluvy o dielo združenie neodkladne prevzalo dňa 24.09.2021 stavenisko a spoločne s projektantom začalo intenzívne vykonávať projektovú a súvisiacu inžiniersku činnosť. Vďaka korektnej a konštruktívnej spolupráci združenia s objednávateľom, miestnou samosprávou, správcami komunikácií a dotknutými stranami mohol byť objednávateľovi v zmluvnom termíne do 6 mesiacov od odovzdanie staveniska predložený a následne schválený realizačný projekt stavby. Aj preto mohlo združenie v apríli 2022 začať s realizáciou prác v prvej obci Veľká Čausa a postupne rozvinúť stavebné činnosti na celej stavbe. Výstavba aktuálne prebieha kontinuálne vo všetkých obciach aglomerácie, vzniknuté problémy sa riešia priebežne. Na zrealizované a odskúšané potrubie sa po zasypaní a predpísanom zhutnení realizuje provizórna povrchová úprava v závislosti na type komunikácie. Definitívne povrchové úpravy, majoritne asfaltové, sa budú realizovať budúci rok na prezimované a sadnuté ryhy.

Realizáciu sťažujú aj existujúce inžinierske siete, hlavne staré liatinové vodovodné rozvody. Technické riešenie každého kríženia nového potrubia s nimi je nutné riešiť priamo na stavbe. Samotná výstavba prebieha v intraviláne obcí, nezriedka v úzkych uličkách, v ktorých majú vozovky povrch nielen tradičný asfaltový, ale sú zhotovené napríklad aj z betónových panelov, čo realizáciu v stiesnených pomeroch ešte viac komplikuje. Panelové vozovky je nutné rozoberať, nakladať a odvážať, čo spomaľuje výstavbu a nevyhnutne zvyšuje dopravné zaťaženie v obciach. V dôsledku nepredvídaných udalostí na stavebnom trhu v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine sa pridružili tiež komplikácie v podobe nedostatku a zvyšovania cien nosných materiálov potrebných pre výstavbu kanalizačných rozvodov, ako bolo plastové potrubie, kamenivo, betónové skruže šachiet a asfaltové zmesi. Situáciu s nepredvídaným nárastom cien združenie komunikuje s objednávateľom, spoločne sa hľadá primerané riešenie v súlade s metodikou odsúhlasenou Ministerstvom životného prostredia. Aj napriek tejto zložitej situácii, združenie pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV - SK dokázalo splniť v čase a prekročiť finančne prvý dôležitý zmluvný míľnik stavby, a to prestavať do uplynutia polovice lehoty výstavby finančnú hodnotu vo výške 30 % zo zmluvnej ceny diela. Premenené do čísiel, združenie na stavbe od 04/2022 do 09/2022 (za šesť mesiacov) prestavalo 5 840 772,42 EUR bez DPH (o 5,4 % viac, ako stanovoval finančný míľnik) a uložilo a odskúšalo 17 897,72 m potrubných rozvodov (52,4 % z celkového množstva). To by ale nebolo možné bez partnerskej spolupráce zúčastnených strán, vzájomného pochopenia a trpezlivosti samotných obyvateľov dotknutých obcí, za čo im patrí veľká vďaka. Uvedené skutočnosti dávajú dobrý predpoklad pre splnenie zmluvného termínu ukončenia realizácie stavby v septembri 2023.

Autori: Ing. Mojmír Štefanec, Ing. Milan Čiernik, Ing. Lenka Glovová

Zdroje:
[1]  Dokumentácia pre realizáciu stavby
[2]  VÁHOSTAV - SK, a.s.
[3]  www.stvs.sk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: