Získali sme ocenenie Bezpečný podnik

Na XXXI. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne otázky bezpečnosti práce bol spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., odovzdaný certifikát „Bezpečný podnik“. Certifikát Bezpečný podnik vyjadruje, že je u zamestnávateľa zavedený a uplatňovaný primeraný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Podmienkou pre získanie osvedčenia (certifikátu) nie je však len zavedenie systému riadenia BOZP, ale aj celková úroveň starostlivosti o BOZP, kultúra práce, nízka úrazovosť, úroveň sociálnej starostlivosti, úroveň protipožiarnej bezpečnosti v nadväznosti na plnenie povinností v tejto oblasti a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia. Slávnostného dovzdávania sa za našu spoločnosť zúčastnil Ing. Peter Ferianec.

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Východiskovým modelom pre systém riadenia BOZP v programe je slovenská príručka „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“, vydaná Národným inšpektorátom práce (ďalej len NIP) v roku 2002.

Účasť v programe „Bezpečný podnik“ je dobrovoľná.  Do programu BP sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľ alebo v osobitných prípadoch jeho organizačná zložka so stálym sídlom v Slovenskej republike. Program je prednostne určený pre stredné a veľké podniky. Nevylučuje sa však aj účasť iných podnikov. Odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je vždy od 1. januára do 1. mája daného kalendárneho roka. Gestorom programu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.