Vodohospodárske staviteľstvo

Vo vodohospodárskom segmente realizujeme výstavbu:
· priehrad a hrádzí,
· vodných elektrární,
· malých vodných elektrární,
· protipovodňových ochrán a poldrov,
· čističiek odpadových vôd,
· kanalizácií,
· úpravu a prekládku vodných tokov.

Ukážky z realizovaných projektov