Odovzdali sme novú diaľnicu na Kysuciach

V sobotu 10. júna bol spustený do prevádzky nový úsek diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým. Stavbu realizovalo konzorcium firiem, pričom Váhostav bol lídrom združenia a doba výstavby bola takmer 3,5 roka. Aj keď ide o stavbu v hornatom teréne, naši zamestnanci svojou prácou presvedčili, že vedia stavať kvalitne, zodpovedne a aj v tých najzložitejších podmienkach.

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý bol realizovaný v polovičnom profile, sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Čadca a prechádza katastrálnymi územiami troch obcí – Svrčinovec, Čierne a Skalité. Začiatok úseku diaľnice je v križovatke Svrčinovec, kde sa v budúcnosti pripojí úsek diaľnice D3 Čadca – Svrčinovec. Táto križovatka slúži na pripojenie cesty I/11 a budúcej komunikácie R5. Ponad obcou Svrčinovec vstupuje diaľnica do tunela Svrčinovec, ktorý meria 420 metrov a následne je trasa vedená hrebeňom masívu Valy, pričom križuje viacero hlbokých údolí miestnych tokov. V katastri obce Skalité trasa vstupuje do ďalšieho tunela, tunela Poľana s dĺžkou 898 metrov, a za ním prekonáva ďalšie údolie s napojením sa na už vybudovaný úsek diaľnice D3 Skalité – hranica SR/PR. Celková dĺžka úseku D3 Svrčinovec – Skalité je 12,282 km.

Celkový rozsah stavby
Celková dĺžka úseku v osi diaľnice je 12,282 km
Šírkové usporiadanie D 24,5/80; R 11,5/80
Počet mimoúrovňových križovatiek – 1 ks, križovatka Svrčinovec
Počet tunelov – 2 ks, tunel Svrčinovec a tunel Poľana
Počet mostov na diaľnici – 12 ks
Počet mostov nad diaľnicou – 1 ks
Počet mostov v križovatke – 4 ks
Počet odpočívadiel – 1 ks, odpočívadlo Čierne

Hlavná trasa diaľnice a mostné objekty

Trasa diaľnice je vedená v členitom území Západných Beskýd s komplikovanými inžiniersko-geologickými a hydrogeologickými pomermi. Pred budovaním cestného telesa bolo potrebné zrealizovať sanačné opatrenia v podobe hĺbkových drénov, štrkových stabilizačných rebier, úprav podložia násypov a protimrazových prísypov na zárezových svahoch. Na zabezpečenie stability telesa diaľnice v zosuvných častiach územia sa zrealizovali na ľavej a pravej strane kotvené železobetónové zárubné a oporné múry. Samotné cestné teleso sa realizovalo zo zemín získaných pri realizácii zárezov, prípadne dodatočne upravených zemín a z rúbaniny z tunelov Svrčinovec a Poľana. Vozovka diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité sa zrealizovala ako cementobetónová vozovka pre tunel Svrčinovec a tunel Poľana s presahom mimo tunel a ako asfaltová vozovka pre hlavnú trasu a ostatné časti diaľnice.

Asfaltové zmesi pre realizáciu konštrukčných vrstiev vozovky sa dovážali na stavbu z okolitých výrobní asfaltových zmesí a pokladali sa pomocou finišerov, pričom obrusná vrstva sa pokladala na plnú šírku vozovky pomocou pevnej lišty. Cementobetónovékryty vozovky v tuneloch Svrčinovec a Poľana sa realizovali ako dvojvrstvové hrúbky 260 mm pomocou betonárskeho finišera na plnú šírku vozovky. Na bezpečné prevádzkovanie a užívanie diaľnice účastníkmi cestnej premávky je diaľnica vybavená záchytnými bezpečnostnými zariadeniami v podobe oceľových zvodidiel typu VOEST ALPINE a betónovými zvodidlami typu VHS GMV-120/H2, DPS-BZV-J-120 a DPS BZV/09O-120. Súčasťou záchytných bezpečnostných zariadení sú aj tlmiče nárazov navrhnuté na najvyššiu úroveň zachytenia.

Mostné objekty

Mostné objekty na úseku D3 Svrčinovec – Skalité tvoria podstatnú časť stavby a pri ich výstavbe boli použité všetky významné technológie. Celkovo je na tomto úseku 17 mostných objektov, z toho:

  • na diaľnici – 12 mostných objektov,
  • na vetvách križovatky Svrčinovec – 4 mostné objekty,
  • nad diaľnicou – 1 mostný objekt.

Výstavba mostov sa realizovala viacerými spôsobmi – pomocou komorovej konštrukcie realizovanej systémom postupného vysúvania, jednokomorovým predpätým prierezom budovaným na pevnej skruži, kombináciou predpätých nosníkov so spriahujúcou železobetónovou doskou a dvojtrámovej nosnej konštrukcie z dodatočne predpätého betónu, či pomocou predpätých tyčových prefabrikátov so spriahujúcou doskou.

Mostné objekty na diaľnici prekonávajú rôzne prekážky (toky, poľné cesty, údolia a pod.) v dôsledku čoho bolo nutné pri ich výstavbe použiť rôzne technológie. Mostné objekty boli realizované z tyčových predpätých prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou. Tyčové prefabrikáty sa montovali pomocou technológie jednonosníkového zavážacieho mosta „JZM“. Ďalšia dôležitá technológia použitá pri výstavbe mostov bola technológia výstavby mostov pomocou pevnej skruže. Pre výstavbu mostov prekonávajúcich hlboké údolia bola použitá technológia letmej betonáže. Využila sa aj technológia s postupným vysúvaním oceľovej časti s následnou betonážou spriahujúcej monolitickej dosky. Na stavbe sa použila aj technológia pevnej skruže.

Tunelové objekty

Diaľničný úsek je prevádzaný aj tunelovými rúrami tunela Svrčinovec a tunela Poľana. Oba tunely sú kategórie 2T-80, sú projektované pre diaľničnú dopravu a budú prevádzkované jednosmerne. Vzhľadom na túto skutočnosť bola pri obidvoch tuneloch vybudovaná úniková štôlňa v mieste budúcich ľavých tunelových rúr. Obe tunelové rúry a únikové štôlne boli realizované cyklickým razením Novou rakúskou tunelovacou metódou v zložitom geologickom prostredí s použitím mechanického rozpojovania a rozpojovania trhacími prácami. Tunelové ostenie v oboch tuneloch je zrealizované ako dvojplášťové, tvorené primárnym a sekundárnym ostením. Hĺbené časti tunelov boli realizované v otvorenej stavebnej jame.