Dcérske spoločnosti

Dcérske spoločnosti Váhostavu sa orientujú predovšetkým na výrobu betónov a výrobkov z betónu, ako aj na realizáciu rôznych odborných činností v oblasti stavebníctva, skúšobníctva a kontrolnej činnosti. Medzi rozhodujúce dcérske spoločnosti patria predovšetkým spoločnosti VHS-PS, VÁHOSTAV-SK-PREFA, GEOtrans-LOMY a CONTROL-VHS-SK.

 

VHS-PS, s. r. o.
Priemyselná 6
821 09  Bratislava
tel: +421 2 49 22 62 30
e-mail: info@vhs-ps.sk
web: www.vhs-ps.sk

Dcérska spoločnosť VHS-SK sa zameriava na realizáciu stavieb v oblasti pozemného staviteľstva. Spoločnosť realizuje výstavbu obytných súborov, polyfunkčných objektov, logistických centier a výrobných hál, hotelových komplexov, železobetónových skeletov, či rekonštrukciu historických a kultúrnych pamiatok.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s. r. o.
Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov
tel: +421 41 505 9911
e-mail: k101@vph.sk
web: www.vph.sk


Hlavný výrobný program
spoločnosti predstavuje výroba transportbetónov a výroba vysokohodnotných prefabetónov. Zákazkovú výrobu pre občianske stavby tvorí najmä výroba skeletov, filigránových stropných dosiek, schodísk a balkónov. Zákazkovú výrobu pre dopravné stavby tvorí najmä výroba predpätých mostných tyčových prefabrikátov, mostných ríms, železobetónových cestných zvodidiel, protihlukových panelov, tvoriek s kotvením pre oporné múry a kameňoblokov pre stavbu oporných múrov a opevnenie vodných tokov.


Doplnkový výrobný program spoločnosti predstavuje výroba mostných váh, závlahových dosiek, cestných panelov, žľaboviek, obrubníkov, štrbinových žľabov, káblových kanálov, kanalizačných šácht, vodomerných šácht, priepustov, malých ČOV zo skladaného komôrkového systému a podobne.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

GEOtrans-LOMY, s. r. o.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
tel: +421 2 4922 6223
e-mail: pavlina_tomesova@vahostav-sk.sk


Spoločnosť vykonáva ťažbu, výrobu, spracovanie a predaj drveného kameniva pre betonárky pre konštrukčné vrstvy diaľničných a cestných stavieb, koľajové lôžka a podkladové vrstvy železničných stavieb. GEOtrans-LOMY sa zaoberá aj obaľovaním bitúmenových zmesí.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CONTROL-VHS-SK, s. r. o.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Kamenná 14, 010 41 Žilina
tel: +421 41 500 6246
e-mail: durka@control-vhs-sk.sk
web: www.control-vhs-sk.sk


Spoločnosť vykonáva terénne geotechnické skúšky zemín a sypanín, laboratórne rozbory zemín, konzultačnú činnosť v oblasti geotechniky, nedeštruktívne skúšky betónov, či tlakové skúšky tesnosti potrubia a šácht. Súčasťou práce spoločnosti sú aj merania nerovnosti povrchu latou a planografom, odtrhové skúšky betónov a izolácii, skúšky čerstvej betónovej zmesi a vyhotovenie skúšobných telies. Zamestnanci spoločnosti vykonávajú aj povrchové merania vlhkosti betónových konštrukcií, skúšky pevnosti betónu v tlaku a ťahu za ohybu, meranie integrity pilót, či video-monitoring potrubia.

 

Údržba silnic Morava, a. s.
Sokolská třída 1615/50
702 00 Ostrava
Česká republika
tel: +420 775 565 620
mobil: +421 904 701 554
e-mail: theodoru@usmorava.cz, daniel.bukov@vahostav-sk.sk

 

Dcérska spoločnosť v Českej republike sa zameriava na realizáciu stavieb v oblasti dopravného staviteľstva. Spoločnosť realizuje pokládku asfaltových vrstiev a pokládku valcového betónu (RCC).