Politika kvality

Víziou manažmentu spoločnosti Váhostav je stabilita spoločnosti, posilnenie konkurencie schopnosti na domácom stavebnom trhu a udržanie vysokého stupňa kvality vo všetkých našich činnostiach, vrátane plnenia požiadaviek a zásad z oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre naplnenie tejto vízie sme zaviedli a implementovali Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

Uvedomujúc si zodpovednosť voči naším zákazníkom, zamestnancom, ale i dodávateľom a všetkým zainteresovaným stranám, za základné ciele zavedeného manažérskeho systému stanovujeme:
– spokojnosť zákazníka a lepšie uspokojovanie jeho potrieb,
– starostlivosť o zamestnancov a bezpečné pracovné prostredie,
– zodpovedné a etické správanie voči dodávateľom,
– zdravé a čisté životné prostredie.

 

Naplnenie cieľov chceme dosiahnuť najmä:
– vysokou kvalitou realizovaných stavebných prác,
– technologickými inováciami a vlastným vývojom,
– pracovnou motiváciou zamestnancov,
– platobnou disciplínou (včasným a riadnym platením záväzkov),
– prevenciou pre znečisťovaním životného prostredia a vzniku úrazov,
– efektívnym využívaním zdrojov a druhotných surovín,
– firemným sponzoringom,
– otvorenou komunikáciou so štátnymi inštitúciami, verejnosťou a médiami.

 

Naším zámerom je kontinuálne a systematické zlepšovanie manažérskeho systému a tým postupná optimalizácie hospodárenia spoločnosti, zefektívnenie riadiacich procesov a zlepšenie práce manažmentu. Za najdôležitejšie princípy riadenia všetkých našich činností považujeme:
– dodržiavanie všetkých právnych a dobrovoľných požiadaviek týkajúcich sa spoločnosti,
– identifikácia potrieb a analyzovanie požiadaviek zákazníka,
– riadenie a plánovanie vo všetkých procesoch a činnostiach,
– neustále zlepšovanie a zdokonaľovanie vo všetkých oblastiach,
– angažovanosť všetkých zamestnancov na plnení cieľov a ich osobná zodpovednosť,
– kompetentnosť, kvalifikovanosť, odborná úroveň a profesionalita zamestnancov.

 

Každý zamestnanec má individuálnu zodpovednosť pomáhať pri napĺňaní tejto politiky. Rozpracovanie politiky do konkrétnych cieľov a programov je úlohou manažmentu. Táto politika je v plnom rozsahu záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.