História

Systém manažérstva kvality
V roku 1997 spoločnosť Váhostav prijala strategické rozhodnutie na zavedenie systému riadenia kvality a podnikla konkrétne kroky ovplyvňujúce rozličné potreby, konkrétne ciele, poskytované produkty a používané procesy s cieľom dosiahnutia najvyššej kvality dodávaných prác, čo bolo potvrdené v roku 1998 certifikátom kvality podľa medzinárodnej normy DIN EN ISO 9001: 1994.

Certifikát bol vydaný v akreditačnej schéme Nemecka Deutscher Akkreditierungs Rat spoločnosťou TUV Management Service GmbH s predmetom certifikácie „Projektovanie a vykonávanie dopravných, inžinierských, vodohospodárskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb“.

Po zmene obchodného mena spoločnosti bolo v roku 2002 spoločnosťou SGS International Certification Services EESV plnenie požiadaviek systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001: 2000 potvrdené. Certifikát bol vydaný v akreditačnej schéme Belgicka BELCERT s predmetom certifikácie „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, najmä dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, ekologických, bytových a občianskych“.

 

Systém environmentálneho manažérstva
Uvedomovaním si zodpovednosti nielen voči svojím zákazníkom z hľadiska kvality ponúkaných služieb a produktov, ale i zodpovednosti voči životnému prostrediu v súvislosti s jeho znečisťovaním, rozhodol vrcholový manažment spoločnosti v roku 2003 o zmene prístupu k ochrane životného prostredia, zvolil stratégiu, v ktorej prioritnou úlohou je zabránenie znečisteniu životného prostredia a efektívne využitie energie.

Spoločnosť vypracovala a zaviedla systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001: 1996; systém, ako súčasť celku riadenia firmy charakterizovaný záväzkom neustáleho zlepšovania ochrany životného prostredia. V roku 2004 bola funkčnosť tohto systému a zhodnosť s požiadavkami normy potvrdená certifikátom vydaný spoločnosťou APA CERT Slovakia, spol. s r.o.. Predmetom certifikácie bolo „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien“.

 

Systém manažérstva BOZP
Od roku 2005 má spoločnosť zavedený a certifikovaný i systém manažérstva BOZP podľa medzinárodného štandardu BSi OHSAS 18001. Certifikát bol vydaný spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r.o. s predmetom certifikácie „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien“.  Zavedeným systémom spĺňa spoločnosť legislatívne požiadavky a svoje dobrovoľné záväzky i z oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov. Systém je zameraný na celkovú orientáciu riadenia, vzťahov a podnikovej stratégie v oblasti ochrany zamestnancov.

 

Integrovaný manažérsky systém
Z hľadiska štrukturálnej podobnosti a z dôvodu zjednodušenia riadenia, zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia, spoločnosť v roku 2008 tieto tri jednotlivé systémy a ich prvky integrovala do jedného komplexného systému riadenia, ktoré efektívne napomáhajú racionalizácii riadenia. Predmetom certifikácie bolo „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, najmä dopravných, inžinierských, vodohospodárskych, priemyselných, ekologických, bytových a občianskych“.

V roku 2014 bol predmet certifikácie manažérskeho systému rozšírený o „Rekonštrukcie historických a pamiatkovo chránených budov, ich renováciu a obnovu“ a v roku 2015 sa predmet certifikácie systému manažérstva kvality rozšíril o „Ťažbu a spracovanie nerastných surovín“.