Integrovaný manažérsky systém

vhs-img-404141225-0001Hlavnou víziou spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. určenou jej vrcholovým manažmentom je „Kvalitou a spoľahlivosťou našich produktov a vzťahmi založenými na partnerstve uspokojovať požiadavky zákazníka a tým úspešne napĺňať stanovené ciele našej organizácie“. Vyspelosť podnikateľskej sféry spoločnosti je charakterizovaná vybudovaným a zavedeným Integrovaným manažérskym systémom.

 

Integrovaný manažérsky systém (IMS) v spoločnosti vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia (OHSAS 18001). Hlavným aspektom integrácie bol systém manažérstva kvality, na ktorý sú naviazané ďaľšie manažérske systémy založené na procesnom prístupe.

 

V júli 2014 spoločnosť absolvovaním recertifikačného auditu obhájila IMS a získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a udržiavanie systému v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001: 2004 a OHSAS 18001: 2007.vhs-Certifikat-02

 

Certifikát bol vydaný v akreditačnej schéme Slovenska SNAS spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r.o. s predmetom certifikácie: „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, najmä dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, ekologických, bytových a občianskych. Rekonštrukcia historických a pamiatkovo chránených budov, ich renovácia a obnova“. V auguste 2015 bol predmet certifikácie pre systém manažérstva kvality rozšírený o ťažbu a spracovanie nerastných surovín.