Etický kódex

Kódex etického správania spoločnosti Váhostav
Preambula
Akciová spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s., a jej zamestnanci prejavujú vôľu presadzovať vysokú úroveň profesionality a čestnosti pri komunikácii so svojimi zákazníkmi, konkurenciou a celou verejnosťou a vysokú úroveň odbornej spôsobilosti pri realizácii zákaziek. Našim úmyslom je povzbudzovať čestnú a zdravú súťaž na stavebnom trhu a v rámci akciovej spoločnosti a tým prispievať k zlepšovaniu nášho dobrého mena. Sme presvedčení, že vzťahy založené na partnerstve, sú rozhodujúce pre úspešné napĺňanie stanovených cieľov našej spoločnosti i cieľov jej zamestnancov. Pre naplnenie týchto našich predsavzatí sme si stanovili nasledovné minimálne štandardy správania.

 

I. Profesionalita
Každý zamestnanec organizácie do určitej miery preukazuje najvyšší stupeň profesionálneho správania prinášajúci prospech jeho povolaniu, organizácii a stavebnej profesii. Zamestnanec hovorí pravdivo a koná v zhode s prijatými zásadami úprimnosti a poctivosti. Snaží sa korektne reprezentovať svoj alebo firemný rozsah znalostí a schopnosť vykonávať požadované služby.

 

II. Zodpovednosť voči zákazníkovi (vnútornému aj externému)
Každý zamestnanec aktívne a čestne plní zákazníkove oprávnené požiadavky. Všetky jeho potenciálne požiadavky eviduje v písomnej forme, aby sa predišlo nedorozumeniu a prípadným nezhodám. Zamestnanec neuprednostňuje svoje vlastné potreby a želania pred potrebami a želaniami zákazníka. Zamestnanec pristupuje k svojej práci zodpovedne a snaží sa pracovať tak, aby jeho výsledný produkt bol v súlade s požiadavkami zákazníka a spĺňal predpísané parametre kvality hneď na prvýkrát. Zamestnanec navrhuje zákazníkovi také technológie a materiály, ktoré sú obvyklé alebo pre zákazníka výhodné. Pri nakladaní s majetkom a zariadeniami zákazníka dodržuje zákony, nariadenia a predpisy, ako aj požiadavky zákazníka na nakladanie s nimi. Zamestnanec nevzbudzuje v zákazníkovi nereálne očakávania.

 

III. Zodpovednosť voči dodávateľom
Vzťahy s dodávateľom sú založené na vzájomnej dôvere a úcte a dodržiavaní zmluvných vzťahov. Zamestnanec vytvára pre všetkých dodávateľov rovnaké obchodné podmienky a nepreferuje jedného dodávateľa pred druhým. Zamestnanec neprijíma od dodávateľov žiadne finančné a vecné dary.

 

IV. Zodpovednosť voči zamestnancom
Vzťahy medzi zamestnancami sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Manažment vytvára pre zamestnancov priestor, bez rizika zastrašovania alebo sankcií, na slobodné vyjadrovanie vlastného názoru i na domáhanie sa spravodlivosti voči zlému konaniu zo strany nadriadeného. Uplatňovaním spravodlivej politiky hodnotenia a odmeňovania manažment podporuje u zamestnancov snahu o zvyšovanie svojich osobných zručností a tým aj rast ich produktivity.

 

V. Zodpovednosť voči zamestnávateľovi
Zamestnanec je hrdý na svoju firmu a šíri jej dobré meno na verejnosti. Zamestnanec šíri dobré meno firmy svojou kvalitnou prácou, prístupom k zákazníkom i dodávateľom a korektným vystupovaním na verejnosti. Zamestnanec chráni dobré meno svojej firmy pred šíriteľmi nepravdivých informácii o nej.

 

VI. Zodpovednosť za konkrétny majetok a zariadenia
Zamestnanec nemá vedome umožniť alebo spôsobiť škodu na majetku organizácie alebo majetku zverenom organizácii do správy. Zverený majetok organizácie využíva ekonomicky a tak, aby pre seba alebo okolie v maximálnej miere znížil riziko úrazu alebo straty života.

 

VII. Zodpovednosť za životné prostredie
Zamestnanec využíva zverené prostriedky tak, aby v maximálnej miere znížil ekologické dopady takejto činnosti. Zamestnanec dbá o to, aby nepoužiteľný odpad, obaly a nebezpečné látky boli triedené a skladované v súlade s platnou legislatívou o ochrane životného prostredia.

 

VIII. Zodpovednosť voči spoločnosti
VÁHOSTAV – SK, a. s., poskytuje štátnej správe a verejnosti včasné a pravdivé informácie o svojej činnosti a o jej dôsledkoch na životné prostredie a spoločnosť. VÁHOSTAV – SK, a. s., svojou darcovskou a sponzorskou činnosťou podporuje rozvoj regiónu, športu, kultúry, ako aj rozvoj zdravotníctva. Zamestnanec dodržuje zákony a koná v súlade s platnou legislatívou.

 

IX. Spolupráca
Každý zamestnanec udržuje ako tajné všetky informácie získané pri uzatváraní obchodu so zákazníkom ako dôverné, až kým dostane oprávnenie od poskytovateľa tieto informácie zverejniť ju alebo je požiadaný o ich odtajnenie zákonnou cestou.

 

X. Čestné podnikanie
Každý zamestnanec sa snaží čestne dohodnúť so zákazníkom, dodávateľom alebo iným zamestnancom. Zamestnanec nezíska nenáležitú výhodu voči účastníkovi rokovania prostredníctvom manipulácie, zatajenia alebo zneužitia významnej informácie, skreslenia podstatných skutočností alebo nejakými inými nenáležitými praktikami pri rokovaní či pri svoje pracovnej činnosti.